کارخانه روغن نباتی فریکو

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : شرکت فریکو ( روغن نباتی نینا )

محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مساحت : 25,000 متر مربع

تاریخ شروع : 1386/07/18

تاریخ پایان : 1388/08/25

مبلغ پیمان : 8,900,000,000 ریال