بانک ملت شعبه خیابان آصف

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما :

محل اجرا :

مساحت : متر مربع

تاریخ شروع :

تاریخ پایان :

مبلغ پیمان : ریال