بازدید مدیر عامل محترم بانک ملت و معاونین ایشان از پروژه در دست اجرای ساختمان سرپرستی

بازدید  مدیر عامل  محترم بانک ملت و معاونین ایشان از پروژه در دست اجرای ساختمان سرپرستی

شعب آذر بایجان شرقی ( تبریز )

مورخه 5/2/95

 

14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 18 17 16 15