ترمینال تخلیه و بارگیری روغن خام بندر شهید رجایی

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : شرکت فریکو ( روغن نباتی نینا )

محل اجرا : بندر شهید رجایی

مساحت : 75,000 متر مربع

تاریخ شروع : 1386/05/10

تاریخ پایان : 1387/07/12

مبلغ پیمان : 4,285,000,000 ریال