برج تجاری اداری صبا

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

محل اجرا : تهران

مساحت : 52,000 متر مربع

تاریخ شروع : 1391/11/20

تاریخ پایان : -

مبلغ پیمان : 39,000,000,000 ریال