تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت شیر روزانه(قزوین)

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : شرکت لبنیات روزانه (سحر)

محل اجرا : قزوین

مساحت : 40,000 متر مربع

تاریخ شروع : 1386/03/10

تاریخ پایان : 1387/04/30

مبلغ پیمان : 11,250,000,000 ریال