تالار مرکزی شهر اراک

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : وزارت ارشاد

محل اجرا : اراک

مساحت : 14,000 متر مربع

تاریخ شروع : 1391/05/09

تاریخ پایان : -

مبلغ پیمان : 32,000,000,000 ریال