تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

نام کارفرما : شرکت ایوان باستان

محل اجرا : ساری

مساحت : -

تاریخ شروع : 1387/06/25

تاریخ پایان : 1389/04/10

مبلغ پیمان : 15,830,000,000 ریال